iCFD Limited, działająca pod marką "Vestle" (znany dawniej jako iFOREX), autoryzowanego i nadzorowanego przez Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) i posiadającego licencję o numerze # 143/11.

Handel Forex i / lub CFD obciążone są wysokim ryzykiem i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Sygnały i / lub scenariusze zawarte w tym dokumencie są dostarczane przez niezależnego dostawcę. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości zawarte w dokumencie nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Inwestując w produkty firmy, które wyrażone są w walucie innej niż waluta państwa, w którym zamieszkujesz, zwrot może zwiększyć lub zmniejszyć się w wyniku wahań kursów walut.

Informacje, opinie, wiadomości, analizy, sygnały, scenariusze oraz ceny zawarte na tym dokumencie są dostarczane, jako główne komentarze rynkowe i nie powinny być w żaden sposób rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porada inwestycyjna, rekomendacja lub sugestia o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentu finansowego, w jakikolwiek sposób. Podczas gdy Vestle i niezależny dostawca usług funkcjonują najlepiej jak to możliwe w celu zapewnienia dokładności informacji, Vestle nie ponosi odpowiedzialności, w każdej sytuacji, co, do jakości, wiarygodności, poprawności, kompletności i trafności treści dokumentu.

Wszystkie informacje, hipertekstowe linki i / lub wszelkie inne linki komputerowe dostępne są w dobrej wierze. Te informacje są uważane za prawidłowe na dzień ich wyświetlenia, jednak Vestle nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji, co do kompletności i dokładności żadnej z informacji zawartych w dokumencie. Całe ryzyko związane z poleganiem na zawartych tu informacjach bierzesz na siebie. Te informacje są dostarczane do Ciebie pod warunkiem, że ty lub inna osoba po otrzymaniu tej informacji będą podejmować swoje własne decyzje, co do jej przydatności oraz wykorzystania niniejszej informacji. W żadnym wypadku Vestle nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z użytkowania lub polegania na informacjach lub produktach, o którym mowa w niniejszym dokumencie, a czytając dokument zrzekasz się o jakiekolwiek roszczenia przeciwko Vestle.

Angielska wersja tego zrzeczenia się jest oficjalną, autorytatywną wersją między stronami. Tłumaczenia są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika i powinny być odsyłane do tekstu w języku angielskim, który jest jedyną wersją tekstu mającego efekt prawny.

Zamknij okno