WARUNKI DOTYCZACE KLIENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU REFERENCYJNEGO

 1. Celem Programu jest umożliwienie każdej osobie, która ma co najmniej 18 lat, tzw."Polecającej", skierowanie wszystkich Kwalifikujących się Klientów, do Firmy iCFD Ltd. Przewiduje się, że w celu wzięcia udziału w programie Polecającego, zarejestruje się on w Firmie i zakończy weryfikację identyfikacji swojej osoby, zgodnie z umową klienta.
 2. "Klient kwalifikowany" oznacza klienta, który po raz pierwszy zarejestrował się na platformie handlowej Firmy, dokonał całego procesu rejestracji i został zatwierdzony przez Firmę, pod warunkiem, że: (a) klient dokonał minimalnej rzeczywistej kwoty depozytu pieniężnego, w wysokości 200 EURO lub równowartości w innej walucie ; oraz (b) zakończył weryfikację procedurę identyfikacji, zgodnie z umową klienta. Taki Klient, powinien zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Firmy i: (a) taka osoba poda swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu wraz z jednoznaczną zgodą na otrzymywanie informacji of Firmy oraz wyraża zgodę na kontakt z Firmą lub w jej imieniu, z propozycjami handlowymi przez telefon, SMS, e-mailem lub inną elektroniczną formą komunikacji; (b) taka osoba nie zrezygnowała z podania wspomnianych szczegółów i wyrażenia zgody; oraz (c) wyraźnie wskazała w procesie rejestracji, że została skierowana przez Polecającego.
 3. Za każdego poleconego Kwalifikowanego Klienta polecający będzie uprawniony do:
  • Wynagrodzenie w wysokości 100 Euro, jeżeli Kwalifikowany Klient dokona pierwszego depozytu w wysokości 200 EURO - 500 EURO.
  • Wynagrodzenie w wysokości 200 Euro, jeśli Kwalifikowany Klient dokona pierwszej wpłaty w wysokości, co najmniej 501 EURO.
 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za pośrednictwem konta Polecającego, które zostanie zweryfikowane przez Firmę zgodnie z ust. 1 powyżej.
 5. Zaznacza się, że Polecający będzie zawsze używać dokładnych informacji dotyczących Firmy i jej usług; nie może wprowadzać w błąd żadnego potencjalnego klienta, podając niedokładne informacje lub obiecując zyski czy też ustalone wyniki w inny sposób; i nie będzie działał w taki sposób, że będzie to wbrew interesowi potencjalnego klienta. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Polecający nie może udzielać żadnych porad inwestycyjnych dotyczących działalności handlowej Kwalifikowanego Klienta z Firmą i/lub handlować w imieniu Kwalifikowanego Klienta. Należy zauważyć, że Spółka przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z każdym Kwalifikowanym klientem w odniesieniu do metod referencyjnych stosowanych przez Polecającego i w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, zgodnie z absolutną dyskrecją Firmy, że Kwalifikowany Klient został w jakikolwiek sposób wprowadzony w błąd przez Polecający w celu otwarcia konta w Firmie, Wynagrodzenie nie zostanie przyznane.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego Wynagrodzenia, pod kątem możliwego Oszustwa i ma prawo do wstrzymania i anulowania wszelkich Rozliczeń, wynagrodzeń, do czasu pozytywnego zakończenia przeglądu. Firma określi, czy Polecający i\lub Uprawniony Klient byli zaangażowani w Oszustwo, zgodnie z wyłącznym uznaniem Firmy. Dla celów niniejszych Warunków, termin "Oszustwo" obejmuje, ale nie ogranicza się do, (i) otwarcia konta z naruszeniem niniejszych Warunków lub naruszenia umowy klienta oraz zasad Firmy, (ii) oferowania lub przekazywania przez Polecającego lub dowolną osobę trzecią jakichkolwiek nieautoryzowanych zachęt (finansowych lub innych) potencjalnym lub istniejącym klientom; (iii) otwarcie rachunku w celu skorzystania z niniejszej oferty i / lub bez zamiaru korzystania z usług oferowanych przez Spółkę, np. poprzez wycofanie wszelkich dostępnych środków w ciągu pierwszych dwóch tygodni od otwarcia i zasileniu konta i/lub bez wykonywania jakichkolwiek transakcji (iv) wszelkie inne działania Polecającego lub osoby trzeciej lub Kwalifikowanego Klienta, które są rozumiane, jako popełnione w złej wierze przeciwko Firmie.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany, zawieszania, anulowania lub rozwiązania dowolnych z wyżej wymienionych warunków, lub dowolnego aspektu niniejszego Programu, w dowolnym momencie, zgodnie z własnym uznaniem.
Zamknij okno