Warunki korzystania

Korzystanie z tej strony jest określone w tym dokumencie i tworzy umowę oraz zobowiązanie ze strony klienta:

Rzetelność i wiarygodność informacji

  1. Informacje na stronie są oparte na danych uzyskanych z dostępnych i uznanych źródeł, z raportów, i / lub z innych źródeł uznanych za wiarygodne. Jednak informacje te nie zostały zweryfikowane i / lub skontrolowane przez nas, a my nie wydajemy żadnych roszczeń co do przedstawiania ich jako kompletnych,dokładnch lub wiarygodnych.
  2. Vestle nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody ,które mogą być spowodowane w wyniku korzystania ze strony internetowej i / lub informacji na niej przedstawionych z powodu awarii i / lub niedostępności strony internetowej, w tym jej różnych usług, czy to z powodu awarii internetu i / lub komputerów dostawców Internetu i / lub komputerów Vestle i / lub komputera klienta.
  3. W razie sprzeczności i / lub niezgodności pomiędzy informacjami znajdującym się na stronie internetowej, a informacjami zapisanymi w księgach Vestle ,informacje zapisane w księgach Vestle uważane są za nadrzędne. Vestle nie ponosi odpowiedzialności za szkody i / lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane w wyniku polegania na informacjach znajdujących się na stronie internetowej.

Prawo autorskie

Ta strona internetowa, informacje, programy, które mogą być z niej pobrane , oraz dodatkowe elementy na niej umieszczone , podlegają i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Korzystanie z witryny internetowej podlega sprawiedliwemu stosowaniu wyłącznie zgodnie z tymi przepisami. Nie wolno kopiować, zmieniać, rozprowadzać lub komercyjnie wykorzystywać informacji, bez zgody posiadaczy praw autorskich.

Zmiana warunków

Vestle ma prawo do zmiany strony od czasu do czasu, w tym dodawania i / lub zaprzestania usług i / lub zmiany instrukcji i warunków korzystania z witryny i / lub zaniechania działania strony w całości lub w części, według własnego uznania .Klient nie będzie miał żadnych skarg, roszczeń, lub prawa, do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę,gdzie twierdzi ,że została ona wyrządzona mu ze względu na zmianę.

Dokumentacja i AML( Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)

Vestle jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy (Zasady AML ), i dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swojego klienta. Będąc klientem Vestle jesteś uprzemie proszony o dostarczenie kompletu ważnych kopii dokumentów. Klienci, którzy nie dostarczą takich ważnych kopii w ciągu 14 dni od czasu ich aktywacji konta - mogą mieć zablokowane konto, dopóki takie dokumenty nie zostaną przesłane e-mailem lub faksem do naszego działu zgodności dokementów. (Możesz skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych kwestii poprzez e-mail: compliance@vestle.com).

Programy Osób Trzecich

Strona może zezwolić na pobieranie programów. Vestle i / lub producent oprogramowania nie są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju szkody,które mogą być spowodowane w wyniku pobierania programów i / lub w wyniku korzystania z dowolnego programu pobranego ze strony internetowej.

Zobowiązania klienta dotyczące warunków używania i ważności umów

Te warunki stosowania są poza umową podpisaną pomiędzy Vestle a klientem, i dokument ten nie zmienia czy anuluje wszelkich warunków niniejszej umowy.

Angielska wersja tego dokumentu jest oficjalną, autorytatywną wersją między stronami. Tłumaczenia są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika i powinny być odsyłane do tekstu w języku angielskim, który jest jedyną wersją tekstu mającego efekt prawny.

Zamknij okno